O nas

O nas

Lider konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem o statusie uczelni badawczej, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii.

Uczelnia ma ugruntowaną pozycję w kraju i coraz mocniejszą za granicą. Doświadczona kadra, nowoczesne laboratoria, wyjątkowy kampus, a przede wszystkim – więź łącząca społeczność AGH – to nasze największe atuty.

Rozwijamy badania naukowe w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, uwzględniając aktualne priorytety gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach jak m.in. cyfryzacja, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka w obiegu zamkniętym czy przemysł 4.0. Wśród wielu przyszłościowych kierunków badawczych w AGH intensywnie rozwijane są prace w zakresie inżynierii kosmicznej.

Oferta kształcenia obejmuje 67 kierunków studiów prowadzonych na 16 wydziałach. Uczelnia oferuje również kształcenie w szkołach doktorskich oraz blisko 90 kierunków studiów podyplomowych.

Potencjał innowacyjny AGH opiera się na wypracowanej własności intelektualnej, która wyraża się w liczbie uzyskanych patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zgromadzonej wiedzy know‑how i samym doświadczeniu naukowców i studentów.

Wsparciem dla prowadzonych badań jest ponad 800 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Rozwój kierunków badawczych zapewniają m.in. liczne inwestycje zrealizowane na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Wśród nich można wymienić budowę takich obiektów jak: Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, unikatowe w skali europejskiej Centrum Energetyki, budynek Katedry Telekomunikacji, budynek Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, a także budowę nowej siedziby dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, nowoczesnej hali sportowej oraz budynku dla Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki Stosowanej i Studium Języków Obcych.

Współpraca z sektorem gospodarczym, z uczelniami oraz instytutami naukowymi, a także uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konsorcjach naukowo‑przemysłowych pozwala na realizację szeregu projektów, które finalnie wdrażane są na rynek. Corocznie w AGH podpisywanych jest ok. 100 umów, listów intencyjnych oraz porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i instytucjami otoczenia biznesu. Ponadto uczelnia co roku realizuje ok. 1000 umów badawczo-rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu. Ważnym aspektem naszej działalności jest również współpraca międzynarodowa. Posiadamy blisko 300 umów o współpracy o charakterze generalnym z 60 uczelniami na całym świecie.

Więcej o nas: https://www.agh.edu.pl/

Lider merytoryczny – podmiot wdrażający: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT)

MRiT jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka. Strategicznym celem MRiT jest modernizacja gospodarki pod względem technologicznym i ekologicznym (przemysł 4.0, cyfryzacja i automatyzacja, zielone technologie, gospodarka o obiegu zamkniętym), tak, aby rosła jej konkurencyjność na globalnych rynkach.

MRiT odpowiada m.in. za: realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania strategii i polityk rozwoju gospodarczego w zakresie polityk innowacyjności, technologicznej, zakupowej oraz przemysłowej (w tym cyfryzacji przemysłowej) oraz realizację zadań związanych z podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektorów przemysłowych. MRiT prowadzi również sprawy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, gospodarką niskoemisyjną oraz dostępem przemysłu do surowców, odpowiedzialne jest także za opracowywanie instrumentów wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze przetwórstwa przemysłowego.

Więcej o nas: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

 

Partner społeczno-gospodarczy: WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich (WiseEuropa)

Instytut WiseEuropa to niezależny think-tank, który specjalizuje się w polityce europejskiej i zagranicznej oraz w ekonomii. Polska, Europa i świat stoją obecnie przed niespotykanymi w historii wyzwaniami środowiskowymi i zasobowymi. Uniknięcie groźnych zmian klimatu, poprawa zdrowia publicznego oraz wzrost bezpieczeństwa surowcowego wymaga głębokiej transformacji gospodarczej. Wykorzystanie szans i uniknięcie pułapek rozwojowych z tym związanych wymaga dogłębnej oceny krótko i długoterminowych skutków polityki ochrony środowiska oraz gospodarowania zasobami naturalnymi. W ramach Programu Energia, Klimat i Środowisko przygotowujemy kompleksowe analizy sektorowe oraz makroekonomiczne poświęcone szeroko rozumianej niskoemisyjnej transformacji gospodarki w Polsce i poza jej granicami. Jesteśmy aktywni w takich obszarach, jak: polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa.

Więcej o nas: https://wise-europa.eu/

 

Opiekunowie merytoryczni projektu:

  • Kierownik B+R projektu CCUS.pl – Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
    kontakt: wnowak@agh.edu.pl
  • Kierownik zarządzający projektu CCUS.pl – Dr inż. Paweł Gładysz
    kontakt: pawel.gladysz@agh.edu.pl
  • Zespół koordynujący projekt – lider merytoryczny – podmiot wdrażający

 

  • Zespół koordynujący projekt – partner społeczno-gospodarczy – Aleksandra Szmurlik-Dominguez