O projekcie

O projekcie

Jednym z kluczowych elementów porozumienia paryskiego z 2015 r. kształtującego globalne ramy polityki klimatycznej jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Rozwiązaniem komplementarnym do działań prowadzących do eliminacji emisji CO2 lub wzrostu naturalnego pochłaniania tego gazu jest wychwyt CO2, a następnie jego transport i wykorzystanie (utylizacja) w gospodarce lub też trwałe składowanie geologiczne. Technologie CCUS (z ang. Carbon Capture, Utilization and Storage) są więc cennym uzupełnieniem innych niskoemisyjnych rozwiązań, pozwalając pogodzić wykorzystanie paliw kopalnych i występowanie nieuchronnych emisji procesowych z budową gospodarki neutralnej klimatycznie. Z tego powodu istotne jest wypracowanie dopasowanej do krajowej specyfiki strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce oraz zainicjowanie krajowych energetyczno-przemysłowych klastrów technologii CCUS. Przyczyni się to do sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz wzrostu uprzemysłowienia Polski zgodnie z wyzwaniami zapisanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dzięki projektowi “Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS”:

  • opracowana zostanie pierwsza strategia rozwoju technologii CCUS w Polsce. Aktualnie Polska nie posiada takiej strategii, co stanowi realną barierę w rozwoju technologii, pozostawiając potencjalnych inwestorów bez niezbędnej do podjęcia decyzji inwestycyjnych wiedzy, w zakresie kierunków rozwoju technologicznego dla sektora energetycznego i przemysłu. Przyjęcie, opracowanej w ramach projektu, strategii pozwoli wypełnić lukę w zakresie dokumentów strategicznych Polski;
  • przygotowane zostaną projekty regulacji prawnych, umożliwiające rozwój technologii CCUS w sposób zrównoważony z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego, jak również z uwzględnieniem interesu społecznego i gospodarczego kraju;
  • uruchomiony zostanie pilotaż pierwszego polskiego klastra CCUS wraz z planem i harmonogramem inwestycji, oceną wykonalności i potencjału zaangażowania krajowych firm i instytucji w jego realizację. Tego typu działania pozwolą również na rozbudowanie potencjału B+R w zakresie technologii CCUS, a sam klaster może w przyszłości stanowić zaplecze badawczo-doradcze dla dalszego rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych.

Nazwa programu: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG edycja III.

Wartość projektu: 9 973 862,75 zł.

Wartość dofinansowania: 9 726 362,75.

Okres realizacji projektu: od 01-04-2021 do 29-02-2024

Podsumowanie działań w fazie A cz.1

Podsumowanie działań w fazie A cz.2